مکعب - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

مکعب

  1. [فعل.] پیشنهاد دادن داو

زبان‌ها
ثبت ترجمه