ترکیب تاس - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

ترکیب تاس

  1. یکی از ۳۶ حالت ترکیب امکان‌پذیر برای پرتاب دو تاس.

زبان‌ها
ثبت ترجمه