شلیک مستقیم - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

شلیک مستقیم

  1. یک فرصت برای کشتن مهره‌ی تک حریف که تنها با عدد یک تاس قابل انجام باشد، در واقع تعداد فاصله‌ی خان‌ها باید ۶ و یا کمتر باشد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه