نقطه‌ی رها کردن - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

نقطه‌ی رها کردن

  1. حداکثر شانس برنده شدن بازی که در آن لحظه بهتر است بازیکن داو را رد کند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه