شانس برنده شدن بازی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

شانس برنده شدن بازی

  1. احتمال برنده شدن بازی فعلی در صورتی که بدون دوبرابر شدن مکعب تا پایان بازی انجام شود؛ شانس برنده شدن بازی بدوون مکعب نیز نامیده می شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه