تاس تکراری - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تاس تکراری

  1. توزیع‌ای که در آن از دنباله‌ی یکسانی از پرتاب‌های تصادفی با موقعیت‌های کاندید شده‌ی مختلف استفاده شود. هدف از این کار این است که آیا پرتاب‌های خوش شانس در یک موقعیت، برای موقعیت‌های دیگر نیز خوش شانس هستند یا خیر و در نتیجه شانس کمتر در نتیجه تاثیرگذار خواهد بود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه