مهره‌ی بی‌پناه - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

مهره‌ی بی‌پناه

  1. مهره‌ی تکی که در محدوده زدن مستقیم قرار گرفته باشد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه