زدن مستقیم - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

زدن مستقیم

  1. گرفتن کشته از حریف که تنها با استفاده از یک تاس امکان‌پذیر باشد. برای اینکه بتوانید مستقیما مهره‌ی تک حریف را بزنید، حداکثر ۶ خان با حریف فاصله داشته باشید.

زبان‌ها
ثبت ترجمه