باد بزن - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

باد بزن

  1. به شکست در ورود مجدد پس از زدن مهره اشاره دارد، به رقص.

زبان‌ها
ثبت ترجمه