رقص - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

رقص

  1. [اقدامی که بازیکن برای حرکت دادن مهره‌ای دستش را به سمت آن می‌برد، اما متوجه می‌شود که امکان حرکت دادن آن مهره نیست و دست خود را به عقب می کشد.] اشاره به پرتاب تاسی که به بازیکن اجاره‌ی وارد کردن مهره‌ی خود را از پیشخوان نمی‌دهد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه