ثابت کردن یک سازنده - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

ثابت کردن یک سازنده

  1. به مفهوم آوردن یک مهره به تختِ بیرونی حریف جایی که او یکی از خان‌ها را در کنترل خود دارد تا استفاده از آن مهره‌ها به عنوان سازنده محدود شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه