پریم کامل - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

پریم کامل

  1. یک پریم که به کمک شش خان متوالی ساخته شده باشد و به طور کامل مانع از فرار حریف می شود.

    مقایسه کنید:

زبان‌ها
ثبت ترجمه