پریم ناقص - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

پریم ناقص

  1. یک پریم که کمتر از شش خان متوالی در آن ساخته شده باشد. مقایسه کنید:

زبان‌ها
ثبت ترجمه