گرفتن شتاب - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

گرفتن شتاب

  1. زدن حریف که باعث شود نیم پرتاب عقب بیفتد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه