نرخ مارس - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

نرخ مارس

  1. احتمال اینکه یک بازی به مارس یا سیاه مارس ختم شود در صورتی که تا آخرین لحظه بازی شود (یعنی بدون [مکعب دو برابری] (#doubling_cube)). نرخ مارس ممکن است به یک بازی واحد در حال انجام یا به طور کلی به چندین بازی تخته‌نرد اشاره داشته باشد. نرخ مارس هر بازیکن کسری از بردهای او است که با مارس یا سیاه‌مارس حریف به پایان برسد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه