بهره‌ی مارس - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بهره‌ی مارس

  1. ارزش خالص اضافی که ناشی از امکان برنده شدن با مارس بدست می‌آید.

زبان‌ها
ثبت ترجمه