بیرون رفتن - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بیرون رفتن

  1. به منظور دست یافتن به امتیاز‌های مورد نیاز برای پیروزی در یک مسابقه است.

زبان‌ها
ثبت ترجمه