زدن گشاد - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

زدن گشاد

  1. در حالی مهره‌ی تک حریف را بزنید که چندین مهره‌ی تک خود را در خطر قرار بدهید و احتمال زدن شدن آنها در دور بعدی زیاد باشد، به ویژه مهره‌ی تکی که در خانه‌ی خود قرار می‌دهید.

زبان‌ها
ثبت ترجمه