فرمول‌های یانوفسکی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

فرمول‌های یانوفسکی

  1. مجموعه‌ای از فرمول‌هایی که توسط ریک جانوفسکی برای تخمین ارزش خالص با مکعب از ارزش خالص بدون مکعب ابداع شده است. فرمول اصلی برای ارزش خالص با مکعب (میانه‌ی نقطه‌ی گرفتن) این است: CF = CL*(1 - x) + CE*x که در آن CF ارزش خالص با مکعب است، CL ارزش خالص با مکعب است، CE ارزش خالص با مکعب است با این فرض که همه داو‌ها کاملاً کارآمد هستند، و x عددی بین ۰ و ۱ است که کارایی مکعب را اندازه می‌گیرد. مقادیر معمول برای x از ۰.۵۵ تا ۰.۸ متغیر است. همچنین ببینید:

    • [فرمول نقطه برداشت جانوفسکی] (فرمول janowskis-takepoint).

زبان‌ها
ثبت ترجمه