داو کارآمد - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

داو کارآمد

  1. داوی که در نقطه حداکثر اثربخشی یا نزدیک به آن به حریف داده شود آن هم در صورتی که حریف در مورد قبول یا رد کردن آن درست عمل کند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه