بازی کامی‌کازی (خلبان ازجان گذشته ژاپنی) - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بازی کامی‌کازی (خلبان ازجان گذشته ژاپنی)

  1. شکافتن خان‌ها در تختِ خانه به امید اینکه با فراهم شدن شرایط [recirculated](چرخش مجدد) بتوان استراتژی بک‌گیم را انجام داد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه