تناقض لاتو - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تناقض لاتو

  1. [به نام اندی لتو، که این امکان را در مقاله Inside Backgammon پیشنهاد کرد، (جلد ۲، شماره ۳).] موقعیتی که یک داو مجدد صحیح است ولی داو اولیه گزینه‌ی درستی نمی‌باشد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه