داو نخست - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

داو نخست

  1. به اولین درخواست داو در حالی که مکعب هنوز در میان دو بازیکن قرار دارد، اطلاق می‌شود و بر مخالف واژه‌ی داو مجدد است. داو مجدد در حالی اتفاق می‌افتد که یکی از دو بازیکن اختیار مکعب را بدست گرفته باشند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه