حرکت مجاز - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

حرکت مجاز

  1. حرکتی که با در نظر داشتن اعداد تاس پرتاب شده و مطابق با قوانین تخته نرد باشد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه