قوانین حرکت‌های مجاز - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

قوانین حرکت‌های مجاز

  1. قاعده ای که می گوید در صورت انجام بازی غیرمجاز باید پیش از ادامه‌ی بازی به آن اشاره کنید و جایگزین آن حرکت صحیح را انجام دهید. این با قاعده معمول متفاوت است، بدین شکل که حریف امکان جلوگیری از اصلاح حرکت غیرمجاز را ندارد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه