بازی غیرمجاز - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بازی غیرمجاز

  1. انجام بازی که مطابق با تاس پرتاب شده یا قوانین تخته نرد نیست. یک بازی غیرقانونی باید در صورت درخواست حریف قبل از پرتاب تاس تصحیح شود.

    نگاه کنید به:

زبان‌ها
ثبت ترجمه