بازی قانونی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بازی قانونی

  1. انجام یک بازی که مطابق با تاس پرتاب شده و قوانین تخته نرد باشد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه