جام لبه‌دار - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

جام لبه‌دار

  1. یک جام تاس که دارای یک برآمدگی در اطراف لبه‌ی داخلی است و به گونه‌ای طراحی شده تا هنگام خروج تاس از جام، آنها را به سمت بالا هدایت کند و این ریختن تاس و کنترل پرتاب‌ها را برای مکانیک تاس سخت‌تر می‌کند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه