تاس دست‌کاری شده - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تاس دست‌کاری شده

  1. تاسی وزن یا شکل داده شده به طوری که توزیع اعداد rolled برابر و یا منصفانه نباشد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه