بازار (برای یک داو) - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بازار (برای یک داو)

  1. فرصتی برای پینهاد یک داو در حالی که توسط حریف قبول می‌شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه