تخته نرد مکزیکی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تخته نرد مکزیکی

  1. یک سویه‌ی تخته نرد شبیه به آیسی‌دوسی (۲) که در آن پرتاب تاس ۱ و ۲ «به نام مکزیکی» یک نوبت اضافی به بازیکن می‌دهد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه