سویه - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

سویه

  1. هر بازی به غیر تخته نرد مدرن (۱) که با استفاده از صفحه‌ی تخته نرد انجام می‌شود. بیشتر سویه‌های تخته نرد مطابق با تخته نرد مدرن از پرتاب تاس و تاس برای تعیین چگونگی حرکت مهره‌های بازیکن استفاده می‌کنند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه