میزری - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

میزری

  1. یک سویه‌ی تخته نرد که در آن هدف این است که دیرتر از حریف خود مهره‌های خود را از بازی بیرون بکشید.

زبان‌ها
ثبت ترجمه