تختِ n-خان - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تختِ n-خان

  1. به تختِ خانه‌ای که n خان در آن ساخته شده باشد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه