محوطه‌ی بیرون - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

محوطه‌ی بیرون

  1. تختِ بیرونی، به ویژه خان‌های نه، ده و یازده.

زبان‌ها
ثبت ترجمه