محوطه‌ی بیرون - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

محوطه‌ی بیرون به زبان English

Outfield

  1. The outer board, particularly points nine, ten, and eleven.

بازگشت

زبان‌ها
ثبت ترجمه

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب خود شوید