بازی آرام - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بازی آرام

  1. یک بازی ساده که زدن، مایه، یا تهدیدی ایجاد نمی کند و فقط وضعیت موجود را حفظ می‌کند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه