مایه - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

مایه

  1. گذاشتن مایه برای ساختن یک خان کاربرد دارد، بدین شکل که شما مهره‌ای را بر روی خان مورد نظر قرار می‌دهید با این قصد که در نوبت بعدی بتوانید برای آن مهره‌ی تک خود پوشش ایجاد کنید.

زبان‌ها
ثبت ترجمه