امن سازی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

امن سازی

  1. پوشش دادن مهره‌ی تک یا خارج کردن آن از محدوده‌ای که امکان زدنش توسط حریف نباشد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه