تخته سرعتی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تخته سرعتی

  1. موقعیتی در هنگام بیرون کشیدن مهره‌ها که در آن انتظار می‌رود در هر پرتاب حداقل دو مهره از بازی خارج شود، بیشتر زمانی پیش می‌آید که تمامی مهره‌های در سه خان پایینی تختِ خانه قرار گرفته باشند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه