موقعیت شروع تخته نرد - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

موقعیت شروع تخته نرد

  1. چیدمان مهره ها در شروع بازی تخته نرد. هر بازیکن ۲ مهره در خان-یک حریف، ۵ مهره در [خان-میانی] (mid-point)، 3 مهره در خان-هشت و ۵ مهره در خان-شش دارد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه