تختِ مستحکم - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تختِ مستحکم

  1. به تختِ خانه‌ای اشاره دارد که چندین خان در آن ساخته شده باشد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه