جدول - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

جدول

  1. اشاره به تمامی چهار بخش صفحه‌ی تخته نرد دارد.

  2. یکی از چارک‌های صفحه‌ی تخته نرد. برای مثال جدول داخلی شما، یا جدول بیرونی.

زبان‌ها
ثبت ترجمه