نقطه‌ی گرفتن - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

نقطه‌ی گرفتن

  1. حداقل [شانس برنده شدن بازی](# game_winning_chances) که در آن لحظه بهتر است بازیکن داو را بپذیرد.

    مقایسه کنید:

زبان‌ها
ثبت ترجمه