نقطه‌ی گرفتن خام - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

نقطه‌ی گرفتن خام

  1. حداقل شانس برنده شدن در بازی که برای قبول یک داو به آن نیاز دارید، اگر فرض بر این باشد که هیچ مارسی و هیچ اقدام مکعبی دیگری وجود ندارد. نقطه برداشت خام را می توان از یک جدول ارزش خالص مسابقه استخراج کرد و فقط به امتیاز مسابقه بستگی دارد، نه به موقعیت.

    مقایسه کنید:

زبان‌ها
ثبت ترجمه