لمس کردن - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

لمس کردن

  1. قرار گرفتن موقتی یک مهره بر روی یک خان باز در حالی که مجدد آن مهره را با عدد دیگر تاس حرکت دهید.

زبان‌ها
ثبت ترجمه