بی‌ثباتی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بی‌ثباتی

  1. معیاری برای اینکه احتمالاً تا چه میزان ارزش خالص یک موقعیت در یکی دو تاس بعدی تغییر خواهد کرد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه