کفیل کاپیتان - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

کفیل کاپیتان

  1. در بازی شوئت، به خدمه‌ای گفته می‌شود که به جای کاپیتان اصلی بازی می‌کند، زمانی که کاپیتان اصلی پیشنهاد داو جایگاه ویژه را رد کند از جریان بازی خارج می‌شود و در این صورت یکی از خدمه‌ها کفیل کاپیتان می‌شود و در مقابل جایگاه ویژه برای گروه بازی می‌کند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه