ساعت آنالوگ - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

ساعت آنالوگ

  1. یک ساعت شطرنج قدیمی که با عقربه زمان باقی‌مانده‌ی هر بازیکن را نمایش می‌دهد. در صورتی که زمان یک بازیکن به اتمام برسد به واسطه‌ی یک نماد آن را نمایش می‌دهد. ساعت‌های آنالوگ معمولا امکان زمان تاخیر را ندارند و به همین دلیل استفاده از ساعت‌های دیجیتال برای تخته نرد مناسب تر است.

زبان‌ها
ثبت ترجمه