تاخیر زمانی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تاخیر زمانی

  1. قابلیتی در ساعت شطرنج دیجیتالی که به هر بازیکن مقدار مشخصی از زمان را در شروع هر [نوبت](# turn) و پیش از شروع ثانیه شمار آن بازیکن می دهد. تاخیر زمانی معمول در تخته نرد بین ۸ تا ۱۵ ثانیه برای هر حرکت است. ایده این است که بازیکنان فقط برای «فکر کردن» و نه برای انداختن تاس انداختن زمان از دست بدهند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه